Usługi geodezyjne – specjalistyczne pomiary

Depilacja laserowa Bydgoszcz usuwanie owłosienia twarzy kobiet
Depilacja laserowa – nowoczesny sposób na zredukowanie nadmiernego owłosienia
2 września, 2020
Stomatologia estetyczna toruń implanty licówki wybielanie zębów
Klinika stomatologii estetycznej Toruń
2 września, 2020
Geodeta toruń -pomiary specjalistyczne Usługi geodezyjne

Geodeta toruń -pomiary specjalistyczne Usługi geodezyjne

PRECYZYJNE POMIARY GEODEZYJNE SUWNIC

Badamy geometrię toru jezdni suwnicowej w płaszczyźnie poziomej oraz pionowej, a do tego przygotowujemy takie wykresy:

odchyłek od średniej osi dla szyny lewej i prawej,
strzałek krzywizny dla szyny lewej i prawej,
odchyłek rozstawu, czyli różnic rozpiętości,
przekrojów podłużnych szyn suwnicy,
różnic wysokości niwelety dla szyny lewej i prawej
różnic wysokości niwelet szyn w poprzecznych przekrojach jezdni.

Klient uzyskuje pełny operat pomiarowy wraz z obliczeniami i wykresami na w oparciu o co może oszacować jakość jezdni suwnicy.

Specjalizujemy się również w nadzorze polegającym na właściwym nastawieniu toru jezdnego suwnic powierzchni poziomej i pionowej.

Zadanie to zawiera na początkowym etapie ocenę geometrii jezdni suwnicowej, a następnie na podstawie uzyskanych wartości poprawek, korektę toru jezdnego o założone wartości.

Po wykonaniu korekty, jezdnia suwnicowa podlega ponownemu pomiarowi celem przedstawienia rzeczywistej skorygowanej geometrii toru jezdnego.

POMIARY GEODEZYJNE LINII ENERGETYCZNYCH

Pobieramy pomiary związane z montażem słupów oraz linii energetycznych. Należą do nich między innymi: pomiary zwisów linii, wysokość punktów zawieszenia kabli oraz słupów, przekroje linii z uwzględnieniem ciśnienia, wilgotności i temperatury. Jest to o tyle istotne z uwagi na rozszerzalność temperaturową, przez którą linie wydłużają się w lecie, a skracają zimą. Dzięki takim pomiarom można wyeliminować niebezpieczeństwo zbliżania kabli do zabudowań i dróg.

W tym zakresie zapewniamy:

wytyczanie osi głównych słupów, środków podstaw słupów oraz ich fundamentów
geodezyjny nadzór nad ustawianiem słupów z gwarancją pionowości osi symetrii
geodezyjny nadzór nad montażem przewodów związany z zapewnieniem wyznaczenia podanej w projekcie strzałki zwisu liny fmax (rozwiązanie oparte na obliczeniu fmax dla linii łańcuchowej lub paraboli).

Zajmujemy się także wykonywaniem profili powierzchni terenu, pozyskiwaniem Numerycznego Modelu Terenu dla trasy linii oraz ocenianiem wysokości trwałych elementów zagospodarowania istniejących na projektowanej trasie (są to np.: budynki, drzewa, inne linie napięciowe itp.).

POMIARY GEODEZYJNE MASYWNYCH BUDOWLI WIEŻOWYCH

Wykonujemy pomiary okresowe przemieszczeń dla takich masywnych budowli jak: wieże, kominy i silosy, które polegają na dokładnych pomiarach geodezyjnych:

osiadań fundamentów lub podstawy budowli, których celem jest określenie stopnia przechyłu budowli.
pionowości celem oszacowania przyrostu wygięć budowli (to jest: odkształcenia budowli w czasie).

W trakcie realizacji pomiarów, wyznaczanie kształtu osi komina wykonujemy przy zastosowaniu metody dwusiecznych kierunków stycznych.

Nasz zleceniodawca poza obliczeniami otrzymuje, graficzne przedstawienie rzeczywistego kształtu komina, wieży czy silosu w postaci precyzyjnych wykresów wychyleń w płaszczyznach: ZY, ZX, XY oraz wykresów wychyleń zgeneralizowanych w tych samych płaszczyznach.

Zajmujemy się także pomiarami okresowymi przemieszczeń dla chłodni kominowych które polegają na pomiarach geodezyjnych:

osiadań ściany basenu,
względnych przemieszczeń pionowych wieńca górnego.

POMIARY GEODEZYJNE PRZEMIESZCZEŃ, OSIADAŃ I OBROTÓW OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

Wykonujemy badania przemieszczeń, obrotów i osiadań fundamentów stosując okresowe pomiary kątowo-liniowe, czy też okresowe pomiary niwelacji dla obiektów budowlanych w sieciach obserwacyjnych powiązanych ze stałymi punktami odniesienia.

Pomiary osiadań i przemieszczeń są wykonywane, aby skontrolować, czy obiekty budowlane spełniają warunki bezpieczeństwa oraz czy są zgodne z normami konstrukcyjnymi i budowlanymi. Pomiary te realizuje się w trakcie budowy, ale również z czasem eksploatacji budynku. Wymagają w głównej mierze wysokiej dokładności, dlatego że jest to niezbędny element, konieczny do sporządzania zabezpieczeń, chroniących przed potencjalnym zniszczeniem.

Przy określaniu osiadań i przemieszczeń stosujemy metody oraz instrumenty, które umożliwiają zachowanie najlepszych dokładności np. precyzyjne pryzmaty oraz celowniki umieszczane na stałe na badanych obiektach.

POMIARY GEODEZYJNE|} ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH

Wykonujemy również geodezyjne pomiary umożliwiające dokładną kontrolę, wykazującą poprawność realizacji albo stopień odchyłek, konstrukcyjnych i budowlanych elementów prefabrykowanych dla konstrukcji stalowych i żelbetowych.

Zastosowywanie w budownictwie prefabrykatów jest ciągle jednym z częstych rozwiązań, dzięki którym wznoszone konstrukcje budowlane, odpowiadają na wysokie kryteria jakościowe oraz odznaczają się trwałością i większym bezpieczeństwem. Z tego powodu tak istotne jest, aby wykonywane pomiary geodezyjne były dokładne i zmniejszały ryzyko błędu.

Celem wykonywania takich pomiarów geodezyjnych jest ocenienie faktycznych parametrów geometrycznych, konkretnego elementu prefabrykowanego wraz ze wskazaniem odchyłek od wartości zawartych w projekcie. Klient uzyskuje od nas precyzyjne wartości poprawek wraz z analizą geometryczną przedstawioną w opracowaniu 3D LUB 2D.

KOMPLEKSOWA GEODEZYJNA OBSŁUGA BUDOWY

Wykonujemy pomiary geodezyjne, które są niezbędne w procesie budowlanym w części projektowej, w trakcie realizacji inwestycji, a także przy sporządzeniu dokładnej inwentaryzacji wykonanych obiektów budowlanych. Opracowujemy je wraz z niezbędną dokumentacją geodezyjną, wymaganą do wykonania projektu budowlanego.

Korzystamy ze sprzętu, dzięki któremu wykonywane przez nas pomiary charakteryzują się wysoką jakością i dokładnością. Geodezyjna obsługa budowy zawiera w sobie różne czynności z zakresu budownictwa przemysłowego i ogólnego oraz komunikacji oraz innych urządzeń inżynierskich.

Czynności geodezyjne odnoszą się do takich działań jak: wytyczenie budowli w terenie, kontrola prawidłowego realizowania prac w trakcie budowy, czy geodezyjną inwentaryzację powykonawczą. W ramach naszej działalności zapewniamy kompleksową obsługę budowy:

hal przemysłowych,
budynków użyteczności publicznej
dróg oraz obiektów inżynierskich tj. wiadukty, mosty, torowiska tramwajowe.

 

SPORZĄDZANIE NUMERYCZNYCH MODELI TERENU

W naszej ofercie znajdują się również tzw. Modele numeryczne XYZ, czyli opracowania przestrzenne.

Numeryczny Model Terenu jest zbiorem punktów, odwzorowujących rzędne wysokościowe terenu. Sporządza się je poprzez łączenie umieszczonych najbliżej siebie punktów wysokościowych, które tworzą siatkę kwadratów lub trójkątów, w zależności od ich typu. Stosowane algorytmy numeryczne umożliwiają interpolację wysokości pomiędzy punktami węzłowymi modelu.

Modele 3D wykonujemy dla projektantów oraz tych podmiotów, którym zależy na analizie przestrzennej mierzonego terenu. W rezultacie odpowiednich procedur wykorzystywanych już na etapie pomiaru, Klient zyskuje pewność, że sporządzany model pokrywa się z rzeczywistością.

Dodatkowo w oparciu o sporządzony model 3D możemy dokonać analizy zmierzonego terenu np.

przygotować przekroje w zadanych liniach odniesienia
dokonać wyliczenia objętości mas ziemnych dla obiektów powierzchniowych i/lub liniowych.

MIERNICTWO GÓRNICZE

Podejmujemy się mierniczej obsługi dla odkrywkowych i otworowych zakładów górniczych.

Jesteśmy w stanie sprostać nawet największym wyzwaniom w tym zakresie, dzięki wieloletniej praktyce geodezyjnej obsługi kopalń odkrywkowych w Polsce i za granicą.

W naszej działalności nawiązujemy długotrwałą współpracę z przedsiębiorcą górniczym oraz przejmujemy prowadzenie wszelkich prac mierniczych dotyczących ruchu zakładu górniczego wraz z reprezentowaniem przedsiębiorcy przed władzami nadzoru górniczego w razie urzędowych czynności kontrolnych.

Przygotowujemy konieczną dokumentację mierniczą, wymaganą przez przepisy Ustawy Prawo Geologiczne i Górnicze oraz aktualizujemy ją w zadanych prawem odstępstwach czasowych, w trosce o spokój i bezpieczeństwo klienta.

Przejmujemy także prowadzenie spraw geodezyjnych powiązanych z budową oraz rozbudową zakładu górniczego, które podlegają zgłoszeniu do organów administracji samorządowej. Mamy w tym zakresie odpowiednie uprawnienia geodezyjne.

POMIARY DNA ZBIORNIKÓW WODNYCH I CIEKÓW ORAZ ZAKŁADÓW GÓRNICZYCH PROWADZĄCYCH EKSPLOATACJĘ SPOD LUSTRA WODY

Wykonujemy pomiary geodezyjne polegające na sporządzeniu Numerycznego Modelu Terenu dna zbiorników wodnych oraz cieków, przy zastosowaniu sonaru.

Łączymy pomiary geodezyjne z technologią precyzyjnych pomiarów satelitarnych lub pomiarów tachimetrami robotycznymi, dzięki czemu Klient pozyskuje pełny obraz dna zbiornika, odwzorowany z wysoką precyzją.

Na podstawie zdobytych informacji wykonujemy opracowania graficzne w formie modeli 3D, które w szczegółowy sposób odwzorowują dane. Na specjalne życzenie Klienta podejmujemy się również ich analizy oraz sporządzamy dodatkowe wizualizacje oraz obliczenia np. przekroje poprzeczne cieków, profile zbiorników, ilości wydobytego surowca.

Tym zakładom górniczym, które prowadzą eksploatację spod lustra wody gwarantujemy stały nadzór mierniczego górniczego.