Rozwód – prawo do opieki

Ortodonta - aparat ortodontyczny Toruń cena - Ortodoncja
Ortodoncja
Sierpień 4, 2019
Geodeta Toruń - pomiary geodezyjne wyznaczanie granic działki
Geodeta – Wznowienie znaków granicznych
Sierpień 9, 2019
Adwokat toruń prawo do opieki nad dzieckiem

Adwokat toruń prawo do opieki nad dzieckiem

Władza rodzicielska to uprawnienia i obowiązki rodziców względem małoletniego dziecka, obejmujące między innymi obowiązek wychowywania i reprezentowania dziecka oraz zarządzania jego majątkiem. Komponentami władzy rodzicielskiej są obowiązek alimentacyjny, prawo do osobistej styczności z dzieckiem i prawo do dziedziczenia.

PRZYZNANIE WŁADZY RODZICIELSKIEJ

Rodzic ubiegający się o prawo rodzicielskie ma obowiązek zaświadczyć w toku rozprawy sądowej, że ma predyspozycje materialne do przejęcia opieki nad dzieckiem, co oznacza stałe zatrudnienie, stałe miejsce zamieszkania oraz zarobki pokrywające utrzymanie. Konieczne jest też wykazanie bycia roztropnym i troskliwym rodzicem, który zagwarantuje dziecku lepszą opiekę niż jego były małżonek.

W osądzie, któremu z rodziców przyznać sprawowanie opieki nad dzieckiem, sąd powinien w głównej mierze kierować się dobrem dziecka. W tym przypadku zasadniczy jest wiek dziecka, związek uczuciowy z rodzicem, jak również otoczenie, w którym dziecko będzie dorastać.

W tym względzie sąd korzysta z opinii przygotowanej przez biegłego psychologa, która sporządzana jest na podstawie badania rodziny. Wartościowym dowodem będą również zeznania świadków, na przykład znajomych lub rodziny, mających wiedzę w kwestii sprawowania dotychczasowej opieki.

Nie­za­leż­nie od kto opiekuje się dzieckiem, ro­dzi­ce oraz ich dziec­ko ma­ją prawo utrzy­my­wa­nia ze so­bą kon­tak­tów, chyba, że sąd zdecyduje inaczej.

Kwe­stię ure­gu­lo­wa­nia wspólnych kon­tak­tów ro­dzi­ce nieletniego dziec­ka muszą usta­lić wspól­nie, mając na uwadze jego dobro.

KIEDY DOCHODZI DO ROZPRAWY O OPIEKĘ NAD DZIECKIEM ?

Zwykle powodem wezwania w tej kwestii adwokata jest rozwód lub separacja. Jest umotywowana brakiem możliwości zgodnego pełnienia opieki, sposobu wychowywania dziecka, zwłaszcza gdy pomiędzy rodzicami dochodzi do konfliktu, a ich stosunki znacznie się pogarszają. Adwokat wnosi sprawę na rzecz jednej ze stron o przyznanie opieki nad dzieckiem dla swojego klienta oraz zmniejszenie jej względem drugiej strony. Z uwagi na przykry charakter tego rodzaju rozpraw warto zatrudnić doświadczonego prawnika.

CO MOŻE WYPRACOWAĆ ADWOKAT W KWESTII WŁADZY RODZICIELSKIEJ ?

Plan wychowawczy

Zwykle trafnym metodą z punktu widzenia dziecka jest ciągła obustronna opieka nad dzieckiem obojga rodziców. Wymaga to sporzadzenia porozumienia o sposobie wykonywania obowiązku i zobowiązania współdziałania opiekunów. Porozumienie opracowuje prawnik, jednak może również wystapić w postaci zaprotokołowanej deklaracji w czasie rozprawy.

Istotna jest treść porozumienia, obejmująca informacje takie jak: wszelkie miejsca przebywania dziecka, ustalenie kontaktów rodziców z dzieckiem i postanowienia jakie decyzje rodzice będą ustanawiać razem, a jakie oddzielnie. W ramach porozumienia prawnik może dopisać uzupełniające uzgodnienia, na przykład dotyczące alimentów.

Gdy rodzice mają trudność z uzgodnieniem zgodnego planu wychowawczego, adwokat może wesprzeć ich jako obiektywny mediator. Może to ułatwić ogólne zrozumienie i ustalenie najlepszego rozwiązania dla dobra dziecka oraz przygotowanie odpowiedniego dokumentu.

Wynikiem tego porozumienia, jest zachowanie przez rodziców takich samych praw i obowiązków oraz podobnej, ale nie zawsze tej samej ilości czasu w towarzystwie dziecka. To oznacza, że dziecko ma różne miejsca zamieszkania i żyje naprzemiennie u {obydwu} rodziców.

Ograniczenie władzy rodzicielskiej

Jeśli rodzice nie są w stanie stworzyć zgodnego porozumienia, w takiej sytuacji sąd wydaje orzeczenie na podstawie uzyskanych opinii oraz dowodów. Sprawowanie opieki nad dzieckiem może zostać przynane tylko jednemu z opiekunów ograniczając obowiązki i prawa drugiego. Taka możliwość istnieje jednak tylko w sytuacjach: separacji, rozwodu lub zagrożenia dobra dziecka. Rodzic ma także możliwość wystapienia o ograniczenie praw rodzicelskich drugiej strony za pośrednictwem adwokata.

Pozbawienie władzy rodzicielskiej

W wyjątkowych sytuacjach można ubiegać się o całkowite odebranie władzy rodzicielskiej. Taki wniosek może zostać sporządzony przez prawnika, gdy wykorzystane wcześniej lżejsze środki nie pomogły sytuacji dziecka, lub gdy rodzic nadużywa swoich uprawnień to jest dochodzi do molestowania, znęcania się. Także w przypadku kiedy rażąco zaniedbywane są obowiązki względem dziecka i brakuje zainteresowania i kontaktu z dzieckiem lub kiedy rodzic nie może wykonywać swoich obowiązków przykładowo w wyniku choroby czy kary więzienia.

Musi to jednak być trwałe na długi okres czasu, kiedy te czynniki zanikają można wnioskować o przywrócenie praw.

Zawieszenie władzy rodzicielskiej

Bywa też tak, że przeszkoda zakłócająca rodzicowi opiekę nad dzieckiem jest chwilowa. W takim wypadku można wystąpić o zawieszenie prawa do opieki nad dzieckiem. Takie okresowe zawieszenie praw i obowiązków rodzicielskich tyczy się między innymi wychowywania i reprezentowania dziecka i kierowania jego majątkiem. Zawieszenie jest takie samo jak, pozbawienie władzy rodzicielskiej, chociaż łatwiej jest je uchylić.

Przywrócenie prawa do opieki nad dzieckiem

Decyzja o odebraniu lub zawieszeniu prawa do opieki nad dzieckiem nie jest nieodwołalna. Można wystąpić o zwrócenie praw w każdym momencie. Do przywrócenia prawa do opieki nad dzieckiem wymagana jest sądowa rozprawa. Adwokat pomaga zaświadczyć, że dotychczasowe problemy nie są już obecne, a dla dobra rozwoju dziecka, uczestnictwo rodzica w procesie wychowawczym to konieczność.

Skontaktuj się z nami: www.adwokat-torun.eu