Notariusz – Jakie sprawy załatwimy w kancelarii

Depilacja laserowa przegląd technologii
Rodzaje depilacji laserowej
Październik 25, 2019
Korony cyrkonowe na implantach Toruń
Implantologia stomatologiczna
Październik 28, 2019
Notariusz oświadczenie poświadczenia akty notarialne

Notariusz oświadczenie poświadczenia akty notarialne

Praca notariusza składa się z bardzo rozległych działań, które wliczają się w skład ustalonych prawem o notariacie czynności. Dotyczy to m.in. spraw powiązanych z prawem spadkowym, rodzinnym, prawem spółek oraz transakcji nieruchomościowych, a wszelkie dokumenty sporządzane przez notariusza są dokumentami urzędowymi. Co istotne, zasadniczym zadaniem każdego notariusza jest doglądanie słusznych interesów stron. Z tego względu nie tylko pilnuje pomyślnego obrotu spraw, ale też jest zobowiązany do utrzymania tajemnicy zawodowej, o ile nie zeznaje jako świadek przed sądem. Jedynym przypadkiem, kiedy notariusz musi odmówić udzielenia pomocy notarialnej, są czynności sprzeczne z prawem.

CZYNNOŚCI WYKONYWANE PRZEZ NOTARIUSZA

Sporządzanie aktów notarialnych – Notariusz Toruń

Taka czynność notarialna jest jedną z najbardziej obszernych, jeśli chodzi o pracę notariusza. Akty notarialne stanowią potwierdzenie przeprowadzenia czynności prawnej i dlatego zawierają w sobie szeroki obszar działań. Zazwyczaj dotyczą one umów powiązanych z nieruchomościami i działkami ze sfery darowizny, sprzedaży czy przeniesienia własności. Często są to również sprawy związane ze spadkami oraz podziałami majątku – także między małżonkami. Do notariusza należy się przyjść również po zaświadczenie woli o ustanowienie fundacji oraz o założenie niepaństwowej uczelni.

Sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia

Poświadczenie dziedziczenia jest świadectwem prawa do spadku po konkretnej osobie w formie dokumentu. Do przygotowania takiego poświadczenia niezbędne jest wypełnienie paru warunków. Między innymi w ciągu tworzenia aktu na miejscu musza się znaleźć wszyscy przyszli spadkobiercy; musi to być jedyny akt dotyczący konkretnego przypadku, a także wszystkie testamenty muszą być otwarte oraz ogłoszone. W przeciwnym razie notariusz nie może dokonać czynności. Przygotowany akt notarialny ma równą moc prawną jak orzeczenie sądu.

Sporządzanie poświadczeń

Notariusz pomaga też osobom, które wymagają poświadczenia w sprawach odnoszących się do zgodności dokumentów i podpisów. Wszystkie wyciągi, odpisy oraz kopie mogą być porównane z pierwowzorami oraz poświadczone w kancelarii notarialnej. W kwestii dokumentów, notariusz może potwierdzić datę i czas ich okazania. Dodatkowo poświadczenie zatwierdza własnoręczność podpisów, a osobom, które z różnych przyczyn są niepiśmienne lub nie mogą pisać, odcisk palca.

Doręczanie oświadczeń

Jednym z licznych zadań notariusza, jest też doręczanie oświadczeń. Te oświadczenia z reguły odbiera strona przeciwna, a dokument może wywołać skutki prawne. Osoba, która składa oświadczenie, może tego dokonać w formie pisemnej albo ustnej. Notariusz dostarcza dokument oraz spisuje protokół z pełnego procesu. Jeżeli storna przeciwna zamierza odnieść się do oświadczenia, odpowiedź dołącza się do protokołu. Potwierdzeniem dostarczenia jest wystawione przez notariusza poświadczenie.

Spisywanie protokołów

W różnych przypadkach przebieg istotnych wydarzeń lub posiedzeń musi być udokumentowany przez specjalny protokół. Całkowicie prawomocny dokument notarialny musi mieć właściwą formę oraz nie może być zamieniony na notkę urzędową albo sprawozdanie. Z reguły notariusz sporządza protokoły z różnych zgromadzeń walnych organizacji społecznych oraz z przebiegu zdarzeń i czynności ze skutkami prawnymi. Spisanie protokołu jest także niezbędne, kiedy notariusz przyjmuje na przechowanie wartości materialne i dokumenty oraz ze składanych oświadczeń.

Sporządzanie protestów weksli i czeków

Protest czeków i weksli jest dokumentem urzędowym, który pozwala na rozpoczęcie żądania sumy wekslowej. Notariusz przygotowuje protest w przypadku, kiedy osoby, które podpisały weksel nie spłacają swojego zobowiązania. Z reguły protest umieszcza się na osobnej karcie (tzw. przedłużniku), który dołącza się do weksla lub na samym wekslu.

Przyjmowanie na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych i dokumentów

Notariusz przyjmuje na przechowanie dokumenty i dobra materialne w konkretnych sytuacjach – z reguły, kiedy dotyczy to czynności notarialnych. Mogą to być dokumenty, pieniądze, wartościowe papiery albo dane na nośnikach informatycznych. Tą czynność notarialną zatwierdza protokół, gdzie zapisane są najistotniejsze informacje. Zawiera on dane o przekazanych wartościach oraz osobach, a także kryteria wydania depozytu. Tylko osoba wspomniana w protokole może odebrać przechowywane przez notariusza wartości.

Sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów

Oryginały aktów notarialnych muszą pozostawać w miejscu przechowywania. Z uwagi na to nie można ich zabrać z kancelarii notarialnej. Bywa jednak tak, że klienci potrzebują ich na przykład do okazania określonym instytucjom. W takim przypadku notariusz sporządza odpis, wypis lub wyciąg dokumentów. Wypis jest wierną kopią dokumentu, natomiast wyciągi i odpisy mają skrócone struktury. Każde z nich ma moc prawną, jednak musi posiadać informację, że jest kopią oryginału.

Sporządzanie projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów

Notariusz sporządza projekty dokumentów na prośbę stron, przed rozpoczęciem czynności notarialnych. Przyszykowany dokument wstępny umożliwia stronom zapoznanie się z jego założeniami i treścią, zanim podejmą jakiekolwiek działania. Z reguły pomaga to też w wyjaśnieniu wątpliwości oraz dokonywaniu ewentualnych zmian, by czynności notarialne odpowiadały interesom stron. Gotowy projekt nie ma mocy prawnej, dlatego że nie jest aktem notarialnym.