Geodeta – Wznowienie znaków granicznych

Adwokat toruń prawo do opieki nad dzieckiem
Rozwód – prawo do opieki
Sierpień 7, 2019
Toruń - usługi ogrodnicze projektowanie ogrodów - ogrodnictwo Toruń
Usługi ogrodnicze
Sierpień 15, 2019
Geodeta Toruń - pomiary geodezyjne wyznaczanie granic działki

Geodeta Toruń - pomiary geodezyjne wyznaczanie granic działki

Geodeta to fach, który wymaga zdobycia odpowiednich kwalifikacji upoważniających do wykonywania zawodu. By sprostać wyzwaniom konieczne jest odpowiednie przygotowanie, bo praca geodety jest wielokierunkowa i składa się z licznych działań.

ZADANIA GEODETY

Wznowienie znaków granicznych lub wyznaczenia punktów granicznych

Wznowienia znaków granicznych realizowane są tam, gdzie te znaki zostały zniszczone lub uszkodzone albo są przesunięte, a klient chce uzyskać informację o ich położeniu. Ustala się to na podstawie dokumentów w Zasobie Państwowym.

Po analizie materiałów źródłowych oraz wykonaniu czynności wznowienia znaków granicznych przygotowuje się protokół, który zostaje przyjęty do zasobu państwowego, z całkowitą dokumentacją. Czynność ta, jest czynnością techniczną i nie stanowi procedury postępowania administracyjnego ani sądowego.

Ustalanie przebiegu granicy działki

Przebieg granicy ustala się gdy zleceniodawca nie wie, jak przebiega granica między pomiędzy działkami.

Procedura ustalania granic dozwolona gdy nie ma sporu o przebieg granicy i jednocześnie nie nie można wyznaczyć położenia znaków granicznych.

Podstawą ustalenia przebiegu granic będą: zgodne wytyczne właścicieli lub użytkowników zbadane w terenie położenie znaków i śladów granicznych, oględziny dokumentów mieszczących się w rejestrach państwowych.

Procedura ustalania przebiegu granic musi być zgłoszona do właściwego terenowo PODGIK, a materiały przekazane do Państwowego Zasobu.

Projekty podziału nieruchomości

Wraz z uzyskaniem pozytywnej opinii o zgodności sugerowanego podziału z wytycznymi planu miejscowego, geodeta może wykonać właściwy podział nieruchomości, a swoją pracę dostarcza pracę geodezyjną do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego

Pierwszym krokiem jest dogłębna analiza dokumentów geodezyjno – prawnych pochodzących z rejestrów państwowych. Później ma miejsce wywiad w terenie, gdzie sprawdzany jest kondycja znaków granicznych na gruncie i punktów osnowy geodezyjnej, gdzie zostaną wykonane czynności techniczne.

W dalszej części pracy, przygotowywany jest operat techniczny, w którego skład wchodzą dokumenty pomiarowe, takie, jak dzienniki pomiarów, protokoły, szkice polowe, odchylenia liniowe czy wykazy współrzędnych. Skompletowana dokumentacja zostaje przekazana do Zasobu Państwowego, gdzie podlega sprawdzeniu. Stamtąd trafia do Urzędu Miasta/Gminy, a tam Prezydent Miasta, Burmistrz lub Wójt zatwierdza projekt podziału.

Mapy do celów projektowych pod budowę budynków mieszkalnych

Mapę do celów projektowych konieczną do projektów budowlanych przygotowuje jedynie geodeta uprawniony. Takie opracowanie to fundament pracy architekta lub projektanta nad tak zwanym Planem Zagospodarowania Działki, niezbędnym przy wnioskowaniu o zezwolenie na budowę.

Pracę zgłasza się do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz do odpowiedniego miejscowo Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, a sporządzony operat techniczny podlega kontroli. Dane na temat nowych budynków, powstałe na skutek pomiarów zostają wpisane do państwowych baz danych. Mapa staje się nieaktualna dopiero gdy przedawnią się zawarte w niej informacje.

Wytyczenia w terenie budynków mieszkalnych i przyłączy do budynków

Wytyczenie budynku mieszkalnego należy rozpocząć od powiadomienia Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego i od uzgodnienia z Kierownikiem Budowy elementów realizowanych w terenie.

Na podstawie materiałów dotyczących granic nieruchomości oraz miejsca położenia elementów planowanych inwestycji, tworzy się geodezyjne opracowanie projektu budowlanego, polegające na przygotowaniu danych matematycznych niezbędnych do wyznaczania w terenie położeń zarówno w płaszczyźnie poziomej jak i pionowej.

Wynikiem będzie szkic dokumentacyjny z informacjami potrzebnymi do budowy obiektu. Ostatnią czynnością w pracy geodety na budowie, jest zaświadczenie geodezyjnego wyznaczenia obiektu w terenie w dzienniku budowy.

Geodezyjna inwentaryzacja budynku oraz przyłączy

Aby budynek mieszkalny oraz wszelkie przyłącza do budynku miały zgodę na użytkowanie, muszą być zinwentaryzowane po ich wybudowaniu. Na dokumentację takiej inwentaryzacji składają się wyniki wraz z informacją o jednakowości usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub możliwych odstępstwach. Wykonuje ją tylko geodeta uprawniony.

Zestaw dokumentacji wraz z mapą z geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej składa się do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.

jeśli podczas sprawdzania nie znaleziono przeciwwskazań, dane na temat zmiany użytków gruntowych, budynków czy też przyłączy, pochodzące z pomiarów i obliczeń zostają ujawnione w państwowych bazach danych.

Ostatnią rolą geodety jest naniesienie budynku na mapy oraz wypełnienie oświadczenia, o spójności z projektem.

Terra Geodezja – Usługi geodezyjne Toruń